Общите условия са актуализирани последно на 19.08.2021 г.

1. Въведение


Настоящите Общи условия са приложими за този уебсайт и за транзакциите, свързани с нашите продукти и услуги. Може да бъдете обвързани с допълнителни договори, свързани с отношенията Ви с нас или с продукти или услуги, които получавате от нас. Ако някоя от клаузите на допълнителните договори противоречи на някоя клауза от настоящите условия, валидни ще бъдат клаузите на тези допълнителни договори и ще имат предимство.

2. Обвързване


Чрез регистрацията, влизайки или използвайки по друг начин този уебсайт, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Общи условия, посочени по-долу. Самото използване на този уебсайт предполага познаването и приемането на настоящите Общи условия. В някои конкретни случаи можем също да Ви помолим да се съгласите изрично.

3. Интелектуална собственост


Ние или нашите лицензодатели притежаваме и контролираме всички авторски права и други права на интелектуална собственост върху уебсайта и данните, информацията и други ресурси, показвани от или достъпни в уебсайта.

3.1 Всички права са запазени

Освен ако конкретно съдържание не диктува друго, не Ви се предоставя лиценз или друго право, попадащо в категория авторско право, търговска марка, патент или други права на интелектуална собственост. Това означава, че няма да използвате, копирате, възпроизвеждате, изпълнявате, показвате, разпространявате, вграждате във всеки електронен носител, променяте, реверсирате, декомпилирате, прехвърляте, изтегляте, предавате, монетизирате, продавате, маркетирате или комерсиализирате каквито и да било ресурси на този уебсайт под каквато и да е форма, без нашето предварително писмено разрешение, освен и само доколкото не е предвидено друго в разпоредбите на задължителното право (като правото на цитиране).

4. Бюлетин


Независимо от гореизложеното, можете да изпратите нашия бюлетин в електронна форма на други лица, които може да се интересуват от посещение на нашия уебсайт.

5. Имущество на трета страна


Нашият уебсайт може да включва хипервръзки или други препратки към уебсайтове на други страни. Ние не наблюдаваме или преглеждаме съдържанието на уебсайтовете на други страни, към които има връзка от този уебсайт. Продуктите или услугите, предлагани от други уебсайтове, са предмет на приложимите Общи условия на тези трети страни. Изказаните мнения или материали, които се появяват на тези уебсайтове, не са непременно споделени или одобрени от нас.

Ние не носим отговорност за каквито и да било практики за поверителност или съдържанието на тези сайтове. Вие носите всички рискове, свързани с използването на тези уебсайтове и свързаните с тях услуги на трети страни. Ние няма да поемем отговорност за загуби или щети по какъвто и да е начин, независимо от причината, произтичаща от разкриването на лична информация на трети страни.

6. Отговорна употреба


Посещавайки нашия уебсайт, Вие се съгласявате да го използвате само за целите, предвидени и разрешени от настоящите Условия, всякакви допълнителни договори с нас, както и приложими закони, разпоредби и общоприети онлайн практики и насоки в бранша. Не трябва да използвате нашия уебсайт или услуги, за да използвате, публикувате или разпространявате какъвто и да е материал, който се състои от (или е свързан със) злонамерен компютърен софтуер;  да използвате данни, събрани от нашия уебсайт, за каквато и да е директна маркетингова дейност или да провеждате каквито и да било системни или автоматизирани дейности по събиране на данни на или във връзка с нашия уебсайт.

Участието в каквато и да е дейност, която причинява или може да причини увреждане на уебсайта или която пречи на работата, наличността или достъпността на уебсайта, е строго забранено.

7. Регистрация


Можете да регистрирате профил в нашия уебсайт. По време на този процес може да се наложи да изберете парола. Вие носите отговорност за поддържането на поверителността на паролите и информацията в профила и се съгласявате да не споделяте Вашите пароли, профилна информация или защитен достъп до нашия уебсайт или услуги с друго лице. Не трябва да позволявате на друго лице да използва Вашия профил за достъп до уебсайта, защото Вие носите отговорност за всички дейности, които се случват чрез използването на Вашите пароли или профили. Трябва да ни уведомите незабавно, ако узнаете за разкриване на Вашата парола.

След прекратяване на профила няма да се опитвате да регистрирате нов профил без наше разрешение.

8. Политика за възстановяване и връщане


 
8.1 Право на отказ

Имате право да се откажете от този договор в рамките на 14 дни, без да посочвате каквато и да е причина.

Срокът за отказ ще изтече след 14 дни от деня, в който Вие придобивате или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, придобива физическо владение на стоките.

За да упражните правото на отказ, трябва да ни информирате за решението си да се оттеглите от този договор с недвусмислено изявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или имейл). Нашите данни за контакт могат да бъдат намерени по-долу. Можете да използвате приложения формуляр за изтегляне на образец, но това не е задължително.

Можете също така да попълните и изпратите по електронен път формуляра за оттегляне на образец или друго недвусмислено изявление на нашия уебсайт.

Ако използвате тази опция, ние ще Ви изпратим незабавно потвърждение за получаване на такова оттегляне на траен носител (например по имейл).

За да спазите крайния срок за отказ, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на правото на отказ преди изтичането на срока за отказ.

 
8.2 Ефекти от оттеглянето

Ако се откажете от този договор, ние ще Ви възстановим всички получени от Вас плащания, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от избора Ви на вид доставка, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от нас), без неоправдано забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 дни от деня, в който сме информирани за Вашето решение за отказ от този договор. Ние ще извършим такова възстановяване, като използваме същите платежни средства, които сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако изрично не сте уговорили друго; във всеки случай няма да понесете никакви такси в резултат на такова възстановяване.

Вие трябва да изпратите обратно стоките или да ги предадете на нас или на лице, упълномощено от нас да получи стоките, без ненужно забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 дни от деня, в който ни съобщите за оттеглянето си от този договор. Срокът е спазен, ако изпратите обратно стоките преди да изтече 14-дневният период.

Можем да задържим възстановяването на разходите, докато не получим обратно стоките или не представите доказателство, че сте изпратили обратно стоките, което от двете е най-рано.

Ще трябва да поемете преките разходи за връщане на стоката.

Вие носите отговорност само за намалена стойност на стоките, произтичаща от обработката, различна от необходимата за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на стоките.

Моля, имайте предвид, че има някои законови изключения от правото на отказ и поради това някои артикули не могат да бъдат върнати или заменени. Ще Ви уведомим дали това се отнася за Вашия конкретен случай.

9. Съдържание, публикувано от Вас


Можем да предоставим различни инструменти за отворена комуникация на нашия уебсайт, като коментари в блогове, публикации в блогове, форуми, табла за съобщения, оценки и рецензии и различни услуги в социалните медии. Може да не е възможно за нас да проверим или наблюдаваме цялото съдържание, което Вие или други може да споделите или изпратите на или чрез нашия уебсайт. Въпреки това си запазваме правото да преглеждаме съдържанието и да наблюдаваме цялото използване и активност на нашия уебсайт и да премахваме или отхвърляме каквото и да е съдържание по наша преценка. Публикувайки информация или използвайки по друг начин каквито и да било инструменти за отворена комуникация, Вие се съгласявате, че съдържанието Ви ще спазва настоящите Общи условия и не трябва да бъде незаконно или противозаконно или да нарушава законните права на което и да е лице.

10. Подаване на идея


Не изпращайте никакви идеи, изобретения, авторски произведения или друга информация, която може да се счита за Ваша собствена интелектуална собственост, която бихте искали да ни представите, освен ако първо не сме подписали споразумение относно интелектуалната собственост или споразумение за неразкриване. Ако ни го разкриете при отсъствие на такова писмено споразумение, Вие ни давате световен, неотменим, неизключителен, безвъзмезден лиценз за използване, възпроизвеждане, съхранение, адаптиране, публикуване, превод и разпространение на Вашето съдържание във всяка съществуваща или бъдеща медия.

11. Прекратяване на употребата


Ние можем по наша собствена преценка по всяко време да модифицираме или да прекратим временно или постоянно достъпа до уебсайта или която и да е Услуга в него. Вие се съгласявате, че ние не носим отговорност пред Вас или трета страна за каквито и да било модификации, спиране или прекратяване на достъпа Ви или използването на уебсайта или каквото и да е съдържание, което може да сте споделили на уебсайта. Няма да имате право на обезщетение или друго плащане, дори ако някои функции, настройки и / или каквото и да е Съдържание, на което сте допринесли или сте разчитали, са загубени завинаги. Не трябва да заобикаляте или подминавате или да се опитвате да заобикаляте или подминавате каквито и да било мерки за ограничаване на достъпа на нашия уебсайт.

12. Гаранции и отговорност


Нищо в този раздел няма да ограничи или изключи всяка гаранция, посочена от закона, която би било незаконно да се ограничава или изключва. Този уебсайт и цялото съдържание на уебсайта се предоставят на принципа „такъв, какъвто е“ и „колкото е наличен“ и може да включва неточности или типографски грешки. Ние изрично се отказваме от всякакви гаранции от всякакъв вид, независимо дали са изрични или подразбиращи се, относно наличността, точността или пълнотата на Съдържанието. Ние не даваме гаранция, че:

този уебсайт или нашите продукти или услуги ще отговарят на Вашите изисквания;

този уебсайт ще бъде достъпен непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки;

качеството на всеки продукт или услуга, закупени или получени от Вас чрез този уебсайт, ще отговаря на Вашите очаквания.

Нищо на този уебсайт не представлява или не е предназначено да представлява правен, финансов или медицински съвет от какъвто и да е вид. Ако се нуждаете от съвет, трябва да се консултирате с подходящ специалист.

Следните разпоредби на този раздел ще се прилагат в максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, и няма да ограничават или изключват нашата отговорност по какъвто и да е въпрос, за който би било противозаконно или незаконно да ограничим или изключим нашата отговорност. В никакъв случай няма да носим отговорност за каквито и да било преки или косвени щети (включително каквито и да е щети за загуба на печалба или приходи, загуба или повреда на данни, софтуер или база данни или загуба или увреждане на имущество или данни), направени от Вас или от трета страна, произтичаща от достъпа или използването на нашия уебсайт.

С изключение на степента, в която който и да е допълнителен договор изрично посочва друго, нашата максимална отговорност към Вас за всички вреди, произтичащи от или свързани с уебсайта или каквито и да било продукти и услуги, продавани или маркетирани чрез уебсайта, независимо от формата на съдебно действие, което налага отговорност независимо дали по договор, справедливост, небрежност, планирано поведение, непозволено увреждане или по друг начин) ще бъде ограничено до общата цена, която сте ни платили за закупуване на такива продукти или услуги или използване на уебсайта. Такова ограничение ще се прилага в съвкупност за всички Ваши искове, действия и причини за действие от всякакъв вид и естество.

13. Поверителност


За достъп до нашия уебсайт и / или услуги може да се наложи да предоставите определена информация за себе си като част от процеса на регистрация. Съгласявате се, че всяка информация, която предоставяте, винаги ще бъде точна, вярна и актуална.

Ние приемаме Вашите лични данни сериозно и се ангажираме да защитим Вашата поверителност. Няма да използваме Вашия имейл адрес за нежелана поща. Всички имейли, изпратени от нас до Вас ще бъдат само във връзка с предоставянето на договорени продукти или услуги.

14. Ограничения за износ / Спазване на законодателството


Достъпът до уебсайта от територии или държави, където Съдържанието или закупуването на продукти или Услуги, продавани на уебсайта, е незаконно, е забранено. Не можете да използвате този уебсайт в нарушение на законите и разпоредбите за износ на България.

15. Възлагане


Не можете да възлагате, прехвърляте или преотдавате нито едно от Вашите права и / или задължения съгласно настоящите Общи условия, изцяло или частично, на трета страна без нашето предварително писмено съгласие. Всяко предполагаемо възлагане в нарушение на този раздел ще бъде нищожно.

16. Нарушения на настоящите Общи условия


Без да се засягат другите ни права съгласно настоящите Общи условия, ако нарушите тези Общи условия по някакъв начин, ние можем да предприемем действия, които сметнем за подходящи за справяне с нарушението, включително временно или окончателно спиране на достъпа Ви до уебсайта, свързване с Вашия доставчик на интернет услуги, за да поискаме да блокират достъпа Ви до уебсайта и / или да започнат правни действия срещу Вас.

17. Непреодолима сила


С изключение на задълженията за плащане на пари по настоящото споразумение, забавяне, неизпълнение или пропуск от страна на някоя от страните да изпълни или спази някое от задълженията си по настоящото споразумение, няма да се  счита за нарушение на настоящите Общи условия, ако и докато такова забавяне, неизпълнение или пропуск възниква по някаква причина извън разумния контрол на тази страна.

18. Обезщетение


Вие се съгласявате да ни обезщетите, защитите и да ни запазите незасегнати, от и срещу всякакви и всички претенции, отговорности, щети, загуби и разходи, свързани с нарушаването на настоящите Общи условия и приложимите закони, включително правата на интелектуална собственост и правата за поверителност. Ще ни възстановите незабавно щетите, загубите, разноските и разходите, свързани или произтичащи от такива искове.

19. Отказ


Неприлагането на която и да е от разпоредбите, посочени в настоящите Общи условия и всяко споразумение, или неупражняване на каквато и да е опция за прекратяване, не се тълкува като отказ от такива разпоредби и не засяга валидността на тези Общи условия или на Споразумение или която и да е част от него, или правото след това да се прилага всяка разпоредба.

20. Език


Настоящите Общи условия ще бъдат разяснявани и тълкувани изключително на български език. Всички известия и кореспонденция ще бъдат написани изключително на този език.

21. Цяло споразумение


Настоящите Общи условия, заедно с нашата декларация за поверителност и политика за бисквитки, съставляват цялото споразумение между Вас и “Вирго ИН” ЕООД във връзка с Вашето използването на този уебсайт.

22. Актуализиране на настоящите Общи условия


Може да актуализираме тези Общи условия от време на време. Ваше задължение е да проверявате периодично тези Общи условия за промени или актуализации. Датата, предоставена в началото на настоящите Общи условия, е последната дата за преразглеждане. Промените в настоящите Общи условия ще влязат в сила след публикуването им на този уебсайт. Продължаващото Ви използване на този уебсайт след публикуването на промени или актуализации ще се счита за известие за Вашето приемане да спазвате и да бъдете обвързани от настоящите Общи условия.

23. Избор на закон и юрисдикция


Настоящите Общи условия се уреждат от законите на България. Всички спорове, свързани с настоящите Общи условия, са предмет на юрисдикцията на съдилищата на България. Ако някоя част или разпоредба от настоящите Общи условия бъде установена от съд или друг орган за невалидна и / или неприложима съгласно приложимото законодателство, такава част или разпоредба ще бъде изменена, изтрита и / или изпълнена в максимално допустимата степен, така че да задейства намерението на настоящите Общи условия. Останалите разпоредби няма да бъдат засегнати.

24. Информация за контакт


Този уебсайт е собственост и се управлява от “Вирго ИН” ЕООД.

Можете да се свържете с нас относно тези Общи условия чрез нашата страница за контакт.

Или като ни пишете или изпратите имейл на следния адрес: sofia@technowelt.bg

Адрес: България, обл. София, община Столична, гр. София, ул. Стефан Караджа 15А

Тел.: 02/9865641

МОЛ: Тихомир Титков

Затвори
×
×

Cart

Buy for 30.00 лв. more and get free shipping